Verantwoord omgaan met ethische vragen

Meer informatie op de website van Emmaüs.

Zin in zorg.  

 

Waarden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Christelijke inspiratie en onvoorwaardelijk respect
Wij zetten ons in voor de patiënten vanuit een christelijke inspiratie en een onvoorwaardelijk respect voor iedere medemens en zijn overtuiging, ook al verschilt die van de onze.

Zorg als zingeving
In onze zorgverlening staat de therapeutische relatie centraal. De persoonlijke ontmoeting tussen zorgverleners en hun patiënten is het centrale onderdeel van de behandeling. Binnen een zorgverleningsrelatie zijn we ons steeds bewust van de afhankelijke en dus kwetsbare positie van patiënten. De wijze waarop binnen de behandelrelatie invulling wordt gegeven aan ‘patiëntgerichte of vraaggerichte zorg’ is het resultaat van dialoog en onderhandeling. Een zorgvraag kan immers slechts betekenis krijgen in de band die zich vormt tussen patiënt en zorgverlener.

Kwetsbaarheid en vertrouwen
We beschouwen ‘kwetsbaarheid en vertrouwen’ als twee belangrijke en onlosmakelijk met elkaar verbonden waarden. Wij zijn een organisatie waar mensen zich kwetsbaar mogen en kunnen opstellen. In hun kwetsbaarheid geven mensen blijk van vertrouwen.

Aandacht voor de omgeving
Onze organisatie gaat zorgzaam en zorgvuldig om met haar omgeving: het groen dat ons ziekenhuis omringt, onze verantwoordelijkheden binnen de maatschappij, de context van elke patiënt.

Wederzijdse ondersteuning
Onze medewerkers geven het beste van zichzelf en ontplooien zich verder. Wij waarderen, respecteren en ondersteunen onze medewerkers.

Gastvrijheid
We zorgen ervoor dat patiënten en hun familieleden zich thuis voelen in een mooie en natuurlijke omgeving die rust biedt, dag en nacht. Daartoe staat respect voor elke mens voorop, zijn drempels laag en afstanden klein, is patiëntenbegeleiding op mensenmaat. We ijveren voor een financieel toegankelijke zorg. We zetten ons in voor het behoud van zorg tegen een betaalbare prijs.

Openheid
Elk probleem is bespreekbaar. Dialoog en overleg stimuleren de betrokkenheid. Iedereen heeft recht van spreken. En iedereen wordt aangesproken in een verstaanbare taal.

Gelijkwaardigheid
We doorbreken stereotypen en vooroordelen. Culturele diversiteit geeft kleur aan onze organisatie. De beleving van de patiënt is de referentie voor ons professioneel handelen.

Kwaliteit
We onderhouden en verhogen onze professionele en menselijke deskundigheid door opleiding, onderwijs en onderzoek. Jongere en oudere medewerkers vergroten hun kennis en kunde in een sfeer van waardering voor elkaar op elk domein van onze zorgverlening. We zijn een flexibele, dynamische en innovatieve organisatie.