HerstelAcademies breiden uit in Vlaanderen


Ook PC Bethanië springt op de kar  


De HerstelAcademies in Vlaanderen zijn een samenwerking aangegaan. Ze krijgen daarbij steun van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en Mentalis, die meehelpen bij de verdere verspreiding en implementatie. Ook de Vlaamse overheid zet haar schouders onder deze krachtige methodiek. Verschillende regionale HerstelAcademies zijn reeds aan de slag, zo ook HerstelAcademie Antwerpen, nu HerstelAcademie SaRA gedoopt.
Aan het woord Lavinia Vervecken, één van de kartrekkers van deze ‘nieuwe’ HerstelAcademie. 

 

                                      


 

LAVINIA: ‘De HerstelAcademie Antwerpen ontstond in 2013 en kende sindsdien een grote evolutie. Ze startte vanuit vzw De Link in samenwerking met diverse partners en met steun vanuit SaRA en provincie Antwerpen. Nu, vijf jaar later is er ook een samenwerking met PC Bethanië en krijgt ze een nieuwe naam: HerstelAcademie SaRA. Dit moet de spreiding van cursussen overheen het zorgnetwerk en een verankering in deze regio mogelijk maken. Het is ook belangrijk voor de uitwerking en continuering dat we verschillende partners betrekken bij dit project: partners uit de GGZ, partners uit de eerste lijn, vanuit familievereniging, niet-GGZ-partners zoals mutualiteiten en Logo.’


Wat is een HerstelAcademie?
LAVINIA: ‘Een HerstelAcademie biedt laagdrempelige vormingen aan met diverse thema’s rond psychisch herstel. We spreken bewust over ‘cursussen’. We zijn geen onderwijsinstituut waar mensen een diploma kunnen behalen en bieden ook geen zorgprogramma’s of therapieën aan. De leslokalen liggen buiten de GGZ of zijn slechts deels gekoppeld met residentiële GGZ. De trainers geven de cursussen steeds in duo volgens principes van coproductie. We verbinden op die manier professionele kennis met ervaringskennis. De cursussen zijn krachtgericht en leggen de focus op persoonlijk herstel, kwetsbaarheid, veerkracht, zelfontplooiing, zelfmanagement, …’


Welke ambities koesteren jullie?
LAVINIA: ‘We willen een volwaardige plek innemen naast reeds bestaande vormingsinitiatieven zoals Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, mutualiteiten en ziekenhuis. We willen daarbij een laagdrempelig en inclusief cursusaanbod realiseren, gespreid over het zorgnetwerk SaRA. We werken rond vijf grote thema’s:

  • begrijpen van psychische kwetsbaarheid/stoornissen (= psycho-informatief)
  • zelfmanagement
  • ontwikkelen/faciliteren van vaardigheden in dagelijks leven
  • ontwikkelen/faciliteren van peersupport (= focus op verbondenheid, lotgenotencontact)
  • focus op omgeving/naastbetrokkenen (cfr. familie en vrienden)/algemene burgerbevolking.’


Concreet?
LAVINIA: ‘We gaan inzetten op:

  • preventie op verschillende vlakken (inzichten bevorderen in bepaalde thema’s, handvatten aanreiken, informatie bieden, …)
  • faciliteren van contacten en creëren van verbindingen tussen mensen die dezelfde interesse/thema’s delen (sociaal isolement helpen doorbreken)
  • versterken van eigen krachten en mogelijkheden.  
  • positieve beeldvorming en destigmatisering (het vormingsaanbod in de HerstelAcademie staat open voor elke geïnteresseerde waarbij elke cursist dezelfde rol heeft van student, we bieden zoveel mogelijk locaties aan die niet exclusief GGZ-gerelateerd zijn)
  • inclusie in alle aspecten van de werking (realisatie van coproductie, sectoroverschrijdende werking, naast GGZ-trainers ook professionals vanuit verschillende sectoren zoals onderwijs, werk (GTB), eerstelijnswerk, Logo).