Hoe scoort PZ Bethaniënhuis tegenover andere Vlaamse zorgvoorzieningen?

Hoe positioneert Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis zich tegenover de andere voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? In 2017 werden verschillende audits en bevragingen afgenomen in het kader van het Vlaams indicatorenproject, VIP². Externe auditoren vanuit andere Vlaamse GGZ-voorzieningen kwamen op bezoek in Zoersel en penden hun bevindingen neer. De markantste resultaten in een notendop.


Suïcidepreventie

Aan deze meting over suïcidepreventie namen 72 voorzieningen uit de GGZ deel, waarvan 29 psychiatrische ziekenhuizen (PZ). In totaal voldeed ons PZ aan zes van de tien vooropgestelde criteria. Zo hebben we een richtlijn voor patiënten met een suïciderisico, beschikken we over een meldsysteem om suïcides en suïcidepogingen te registreren en beschikken we over een vormingsbeleid in verband met suïcidepreventie. Dit geldt ook voor bijna alle andere deelnemende psychiatrische ziekenhuizen. Waar we in 2016 nog geen richtlijn hadden omtrent de inschatting van het suïciderisico van patiënten bij de eerste aanmelding, hebben we dat intussen wel gerealiseerd. We werkten daarnaast een tool uit die ons helpt om systematisch bij elke nieuwe opname het suïciderisico te screenen en te noteren in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Sterk punt is ook dat we die situaties die potentieel suïcide-uitlokkend zijn, opsporen tijdens de jaarlijkse veiligheidsronde(s). Dit blijkt slechts het geval in 45 % van de deelnemende psychiatrische ziekenhuizen. Waar we niet over beschikten in 2017, in tegenstelling tot de grote meerderheid van de overige ziekenhuizen, is een te volgen stroomdiagram voor patiënten met een suïciderisico en een richtlijn voor het systematisch analyseren van suïcidepogingen en suïcides. Het is echter een bewuste keuze van PZ Bethaniënhuis om niet met een dergelijk stroomdiagram te werken omdat dit volgens ons de kritische reflex van hulpverleners ondermijnt.


Inzet van ervaringsdeskundigen

Via inzet van ervaringsdeskundigen worden het herstelproces van patiënten versterkt, zowel door coaching van de patiënten zelf, als door beïnvloeding van de hulpverleners en beleidsmakers. In 2017 werden bij PZ Bethaniënhuis vier ervaringsdeskundigen ingezet of twee voltijdse medewerkers. Hiermee scoren we hoger dan het gemiddelde in de sector. Op basis van de 52 deelnemende voorzieningen aan deze meting blijkt dat een organisatie gemiddeld 0,55 fte (voltijds tewerkgestelden) aan ervaringsdeskundigen tewerkstelt, oftewel 1,85 medewerkers. PZ Bethaniënhuis beschikt bovendien over een functieomschrijving voor ervaringsdeskundigen (vgl. 78,9 % sector) en voorziet voor hen ontwikkelings- en/of coachingsgesprekken (vgl. 68,3 % sector). Ook kunnen de ervaringswerkers bij ons deelnemen aan medewerkersbevragingen of tevredenheidsmetingen (vgl. 61,0 % sector).


Volledigheid geneesmiddelenvoorschrift

Externe auditoren meten hoeveel geneesmiddelenvoorschriften volledig ingevuld zijn. Het uitgangspunt is dat een volledig geneesmiddelenvoorschrift een voorwaarde is om een juiste toediening van medicatie en goede kwaliteit van zorg te organiseren binnen een ziekenhuiscontext. Een volledig geneesmiddelenvoorschrift betekent dat tien elementen aanwezig zijn, waaronder naam en voornaam van de patiënt, dosis en handtekening van de arts. In onze voorziening zijn 96,9 % van de gecontroleerde voorschriften volledig. Bij de onvolledige voorschriften ontbreken meestal ofwel de dosis, ofwel de frequentie van toediening.


VIP²

VIP² staat voor Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg, met als doel enkele indicatoren te ontwikkelen om de kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in kaart te brengen. Dit project startte aanvankelijk in de sector van de algemene ziekenhuizen, maar werd in 2012 ook opgezet binnen de GGZ. Het doel was om, in samenspraak met ervaringsdeskundigen en medewerkers uit de hele sector, tot vijf basisindicatoren te komen.


Vijf indicatoren voor kwaliteit van zorg in GGZ

  • Tijdig contact na ontslag
  • Volledig geneesmiddelenvoorschrift
  • Suïcidepreventiebeleid
  • Inzet van ervaringsdeskundigen
  • Vlaamse Patientenpeiling GGZ.

In 2016 gebeurden de eerste metingen, waarbij verschillende psychiatrische ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra en andere voorzieningen uit de GGZ elkaar gingen evalueren. Vanuit PZ Bethaniënhuis namen we van bij de start deel. In 2017 tekenden we op alle metingen in, behalve de Vlaamse Patiëntenpeiling. De indicator ‘tijdig contact na ontslag’ staat nog niet helemaal op punt, dus hierover werden nog geen audits uitgevoerd.