Project Werk-in-zicht: arbeidsbegeleiding voor patiënten


Werk op maat is een belangrijke pijler van herstel voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Gepast werk zorgt voor structuur, financiële zekerheid en een sociaal netwerk. Als mensen met een psychische kwetsbaarheid klaar zijn om stappen te zetten naar betaald werk, kunnen zij terecht bij GTB (Gespecialiseerde dienst voor Trajectbepaling -en Begeleiding), eventueel met begeleiding vanuit de zorg. Vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) merken we echter dat er een hiaat is tussen zorg en werk. Mensen koesteren vaak het verlangen om (opnieuw) betaald te gaan werken, maar dit betekent nog niet dat ze (al) toe zijn aan reguliere werkbegeleiding. Vanuit de zorg proberen we samen met deze mensen een voortraject op maat uit te werken, zodat ze de kans krijgen om al doende voeling te krijgen met hun mogelijkheden en beperkingen op vlak van werk. Aangezien de arbeidscontext ook een zeer belangrijk aspect is, zijn we er van overtuigd dat het een heel grote meerwaarde zou zijn als mensen – ook in deze fase van hun traject - de kans kunnen krijgen om in een bedrijf ervaring op te doen.


Kwartiermaken

Binnen het netwerk van SaRA startten we een project samen met zorgpartners SAS, Tracé 7 en RC Keerkring (revalidatiecentrum) en met De Ploeg als werkpartner. Het doel van ons project is een samenwerkingsnetwerk met bedrijven uit te bouwen waardoor laagdrempelige werkervaringen in bedrijven mogelijk worden. Op die manier krijgen mensen op een toegankelijke manier zowel de kans om (terug) ervaring op te doen op een werkvloer alsook zicht op hun noden en wensen op vlak van arbeidsrelaties, arbeidsinhoud en arbeidscontext. Hierdoor bekomen ze een realistischer beeld van zichzelf en van de potentiële tewerkstelling én krijgen ze tools om hiermee om te gaan. Voor mensen die vervolgens wel de stap naar reguliere werkbegeleiding kunnen zetten, kunnen deze ervaringen bijdragen tot een betere toeleiding. Het blijft immers de bedoeling dat, zodra reguliere werkbegeleiding mogelijk/aangewezen is, we hierop inzetten.   

Kortom, we gaan kwartiermaken zodat we een netwerk van bedrijven uitbouwen waar werkervaringen in verschillende fases van het zorg-werktraject mogelijk zijn. Zo ontstaat een wisselwerking tussen zorg en werk en biedt eenzelfde netwerk mogelijkheden voor alle partners.  


Samenwerking - krachten bundelen

Momenteel werken we vanuit de zorg vaak met werkervaringen binnen de eigen organisatie. We voelen dat er daarnaast nood is aan meer externe mogelijkheden, maar vanuit de GGZ hebben we veel minder ervaring in de samenwerking met bedrijven. De sterkte van dit project is dat we onze krachten bundelen om te investeren in het uitbouwen van een netwerk met bedrijven, zodat we meer mogelijkheden hebben om beter maatwerk te leveren. Een bedrijf kan immers mogelijkheden bieden in de verschillende fases binnen een traject naar werk. 

Vanuit de GGZ zorgen we voor begeleiding op maat tijdens dit voortraject. Veelal zal de begeleiding achter de schermen verlopen, maar coaching op de werkvloer kan ook. Belangrijk is om mensen te motiveren en stimuleren, zonder hen te stigmatiseren in hun werkomgeving. Doordat mensen vanuit een positieve dynamiek verder kunnen groeien, dragen we bij tot het herstel van mensen.

Vzw De Ploeg zet zijn expertise in op vlak van prospectie, selectie, contactname, kwartiermaken en ondersteuning van bedrijven om samen met de zorgpartners dit netwerk uit te bouwen. Door van bij het begin een partner van werk te betrekken, wordt belangrijke kennis over de arbeidsmarkt meteen mee opgenomen wat de slaagkans van het project vergroot.

Het project wil ook stigma doorbreken. De werkgevers krijgen de kans om samen te werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door het uitbouwen van een operationeel en actief netwerk van zorg- en werkbegeleiding, werkgevers en potentiële werknemers, creëren we een groter draagvlak. Het is belangrijk om te komen tot een win-winsituatie zodat de samenwerking ook voor de bedrijven een meerwaarde is. Daarom willen we van bij het begin aandacht besteden aan de nodige ondersteuning van de bedrijven. Het komt er niet alleen op aan om bruggen te bouwen. We willen komen tot een duurzame samenwerking.

Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen. Voordeel is dat we vanuit de zorg de kennis van De Ploeg kunnen ‘inkopen’ en we minder gebruik dienen te maken van het vormingsbudget.